Πλεονεκτήματα Θεμελειακής Γείωσης

  • Χαμηλή αντίσταση γείωσης
  • Εξασφαλίζεται και η ισοδυναμικότητα του κτιρίου. Ευκολία στη δημιουργία κύριων και ισοδυναμικών συνδέσεων.
  • Προστασία του γειωτή έναντι διάβρωσης και πλήρης μηχανική προστασία έναντι εκσκαφών κλπ.
  • Χαμηλή αντίσταση γείωσης σε όλη τη διάρκεια του έτους λόγω διατήρησης της υγρασίας στα θεμέλια του κτιρίου.
  • Περιορισμός και εξάλειψη βηματικών τάσεων.
  • Εγκιβωτίζεται μέσα στο σκυρόδεμα και συνδέεται ηλεκτρικά με τον οπλισμό της οικοδομής. Έτσι επιτυγχάνεται η ιδανικότερη γείωση με την μικρότερη τιμή αντίστασης σε σχέση με άλλων ειδών γείωσης. 
  • Είναι δυνατή η βελτίωση της τιμής της με σύνδεση της με πρόσθετα ηλεκτρόδια γείωσης μέσω αναμονών στη στάθμη του περιβάλλοντος χώρου.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και για γείωση αντικεραυνικής προστασίας, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος εφόσον δεν χρειάζεται η εγκατάσταση καινούργιου συστήματος γείωσης σε μελλοντική τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας.
  • Υπάρχουν αναμονές με ακροδέκτες γείωσης για εύκολες συνδέσεις σε μηχανοστάσια ανελκυστήρων, λεβητοστάσια, ηλεκτρικούς πίνακες, μετρητές ΔΕΗ, λουτρά και άλλα.