Στην χώρα μας τρεις υπουργικές αποφάσεις οι οποίες εκδόθηκαν τα τελευταία χρόνια ορίζουν ως υποχρεωτική την θεμελιακή γείωση στα νέα κτήρια σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.  

  • Η Υπουργική Απόφαση με αριθ. Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004
  • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004 και έβαλε σε πλήρη ισχύ από 05/03/2006 το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Στο άρθρο 2 ορίζει για βασική γείωση την θεμελιακή.
  • Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΦΑ’50/12081/642 της 26/07/2006. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ1222 της 05.09.2006 και τέθηκε σε άμεση ισχύ. 
  • Στο άρθρο 2 ορίζει σαν υποχρεωτική γείωση την θεμελιακή και ορίζει προθεσμία για ενημέρωση του κτιριοδομικού κανονισμού
  • Η Aπόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης ΚΥΑ, η oποία θέτει την θεμελιακή γείωση υποχρεωτική όπως επίσης και τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος. Η τοποθέτηση διατάξεων διαφορικού ρεύματος (ρελέ προστασίας) αφορά όλες τις εγκαταστάσεις και δίνει προθεσμία τριών ετών για την τοποθέτηση στις παλαιές εγκαταστάσεις. Δηλαδή μέχρι την 05/09/2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εγκατάσταση της θεμελιακής γείωσης πρέπει να γίνετε από έμπειρο προσωπικό και να τηρούνται οι κανόνες τοποθέτησης αυτής, μερικοί από τους οποίους περιγράφονται παρακάτω:

  • Τα ηλεκτρόδια θεμελιακής γείωσης πρέπει να τοποθετούνται επί του κατώτερου επιπέδου του οπλισμού της θεμελίωσης και να στερεώνονται σε αυτόν κάθε 2 m με τη χρήση ειδικών συνδετήρων-σφιγκτήρων, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν σωστή ηλεκτρική σύνδεση του ηλεκτροδίου με τον οπλισμό.
  • Τα ηλεκτρόδια της θεμελιακής γείωσης θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να περιβάλλονται από τουλάχιστον 5 cm σκυροδέματος σε όλες τους τις πλευρές.
  • Η σύνδεση της ταινίας θεμελιακής γείωσης με τον οπλισμό θα πρέπει να γίνεται με ειδικούς σφιγκτήρες  που να εξασφαλίζουν την καλή ηλεκτρική σύνδεση με αυτόν αλλά και την κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας. Τα υλικά της θεμελιακής γείωσης θα πρέπει να είναι εργαστηριακά δοκιμασμένα κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164-1 και EN 50164-2 και να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό έγγραφο εργαστηρίου δοκιμών. 
  • Να αποφεύγεται η σύνδεση ανόμοιων μετάλλων στο έδαφος, καθώς σε συνδυασμό με το περιβάλλον έδαφος θα οδηγήσει σε αυξημένη διάβρωση το ηλεκτροθετικότερο μέταλλο δηλαδή τον χάλυβα έναντι του ηλεκτροαρνητικότερου, χαλκού. Όλοι οι εξερχόμενοι αγωγοί από το σκυρόδεμα, καθώς και τα πρόσθετα ηλεκτρόδια και τα εξαρτήματα που θα εγκατασταθούν σε φυσικό έδαφος, πρέπει να είναι αποκλειστικά χάλκινα, ανεξάρτητα από το υλικό που είναι κατασκευασμένο το ηλεκτρόδιο γείωσης.